Certifikáty:

Seznam oprávnění nutných pro provoz společnosti CYBERTRONIC Unlimited

 

 Živnostenský list:    Odborná způsobilost:  
 Nadace ČESKÝ VÝROBEK:
357-certifikat   356-certifikat   355-certifikat
   
     
         
         

 

Požadavky pro uvedení výrobku na trh:

 

EVROPSKÁ SMĚRNICE

Uvádění určitých druhů výrobků (elektrická zařízení, stroje, měřidla, zdravotnické prostředky, hračky aj.) na vnitřní trh Evropského společenství je usnadněno díky tzv. harmonizaci (sjednocení) technických požadavků na jejich provedení. Evropskou legislativou jsou takto regulovány výrobky náročné na provedení z hlediska jejich bezpečnosti, složitosti apod. Evropské směrnice platí shodně pro všechny členské státy Evropské unie. Každý stát společenství je povinen implementovat požadavky těchto směrnic do národní legislativy (normy, nařízení, zákony apod.) tak, aby splnil jejich cíle. Je na výrobci, aby prokázal shodu svého výrobku s požadavky Evropských směrnic, přičemž se předpokládá, že splní-li výrobek požadavky harmonizovaných technických norem (nezávazné), vyhoví i požadavkům daných evropských směrnic. Výrobek, který splní požadavky příslušných evropských směrnic je označen značnou CE a může být uveden na trh EU.

 

VZÁJEMNÉ UZNÁNÍ

Volný pohyb výrobků na vnitřním trhu Evropského společenství, které nejsou regulovány (nejsou harmonizovány technické požadavky pro daný druh výrobků) jednotnými Evropskými směrnicemi (na výrobek jsou uplatněny národní předpisy, normy apod.) je umožněn díky tzv. principu vzájemného uznávání. Tento systém je založen na vzájemné důvěře mezi členskými státy a vychází z předpokladu, že výrobek, který byl legálně uveden na trh v jednom členském státě, je pro spotřebitele dobrý, může být uveden na trh i v otatních státech Evropského společenství.

 

Podmínky pro uvedení výrobku na trhy dalších zemí, mino Evropské společenství, se řídí legislativami daných zemí a před vstupem na tyto trhy je nutné tamní legislativu prostudovat a respektovat.

 

BEZPEČNÉ VÝROBKY

Na trh smí být uváděny pouze bezpečné výrobky. Obecnou bezpečnost výrobků upravuje v legislativě ČR zákon č. 102/2001 Sb. (ve znění dalších zákonů, změn a přepisů). Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele (viz občanský zákoník) bezpečné.

 

Tento zákon upravuje obecné požadavky na bezpečnost výrobku, požadavky na průvodní dokumentaci a označování výrobků, povinosti osob (výrobce, dovozce, distributor) při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh nebo do oběhu, opatření orgánů veřejné správy zamezující dovoz, vývoz a uvádění na trh výrobků, které nejsou bezpečné, dozor nad tím, zda jsou na trh a do oběhu uváděny pouze bezpečné výrobky, upravuje pokuty a jiné.

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky reguluje: způsob tvorby technických norem, harmonizaci technických norem a předpisů, státní zkušebnictví, certifikace, akreditace, autorizace, způsoby určování stanovených výrobků, uvádění stanovených výrobků na trh, posuzování shody stanovených výrobků, označování výrobků, dozor, pokuty apod.

 

K provádění zákona č. 22/1997 Sb. jsou vydána nařízení vlády, která jednotlivě, podle svého obsahového zaměření na určitou regulovanou oblast dále stanovují: vybrané výrobky k posuzování shody, grafickou podobu české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, technické požadavky na: výrobky z hlediska emisí hluku, elektrická zařízení nízkého napětí, hračky, zdravotnické prostředky, měřidla, výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, strojní zařízení, chladicí zařízení, tlaková zařízení, osobní ochranné prostředky a další.

 

Spadá-li Váš výrobek mezi stanovené výrobky (výrobky regulované na základě Evropských směrnic), je třeba respektovat aktuální znění zákona č. 22/1997 Sb. a všech nařízení vlády a předpisů které se daného výrobku týkají. Na jeden výrobek se často vztahuje více předpisů, přičemž splněnymusí být všechny.

 

Dozor nad tím, zda jsou na českém trhu pouze bezpečné výrobky provádí Česká obchodní inspekcenebo stanovené orgány dozoru, např. Český telekomunikační úřad.

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Odpady a nakládání s nimi v české legislativě reguluje zákon č. 185/2001 Sb. Tento zákon je doplněn dalšími vyhláškami: 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky o nakládání s odpady atd.

 

SMĚRNICE RoHS

 

V § 37j, odst. 3 zákona 185/2001 Sb. je implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES – RoHS, která omezuje užívání některých nebezpečných látek: kadmium(Cd), rtuť (Hg), olovo (Pb), šestimocný chróm (Cr+6), polybromované byfenyly (PBB), polybromované dyfenylethery (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních.

 

Výrobce ručí za to, že výrobek uvedený na trh neobsahuje ani jednu z uvedených látek v množství větším než je povolená mez (existují vyjímky). V praxi to znamená nutnost přistupovat promyšleně k volbě jednotlivých komponent výrobku již ve fázi jeho návrhu.

 

 

 

Kontakt

Pondělí - Pátek:
od 8.00 - 17.00

tel: +420 777 875 098
email: cybertronic@email.cz

© 2012 Cybertronic-labs.cz | Vyrobili: Prezentuji.cz - tvorba webových stránek